Назив наручиоца: Дом за одрасла инвалидна лица

 Адреса наручиоца: Вука Караџића бр.8, 18410 Дољевац

 Интернет страница наручиоца: domdoljevac.org

 

Врста наручиоца: Установа социјалне заштите

 Врста предмета: Добра

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Набавка средстава за одржавање хигијене

ОРН 39800000

 

Уговорена вредност:  897.748,00 дин без ПДВ-а тј. 1.077.297,60 дин са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора:  најнижа понуђена цена

 

Број примљених понуда: примљена 1 понуда

                                   

                                                                        највиша: 897.748,00 дин без ПДВ-а

Понуђена цена

                                                           најнижа: 897.748,00 дин без ПДВ-а

                

                                                                        највиша: 897.748,00 дин без ПДВ-а

Понуђена цена код

прихватљивих понуда

                                                                        најнижа: 897.748,00 дин без ПДВ-а

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.03.2020.године

Датум закључења уговора:  24.03.2020.године

 

Основни подаци о добављачу: ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

ТР «Метро», Дољевац бб, Дољевац

матични број 54449917, ПИБ 100492213

"Nataly drogerija" TR из Ниша ул. Благоја Паровића бр.4/12  

матични број 60430306 пиб: 104696754

           

           В.Д.Директора

         Дејан Радовановић

 

Наручилац

ДОМ ЗА ОДРАСЛА ИНВАЛИДНА ЛИЦА

 

Адреса

Вука Караџића бр.8

 

Место

Дољевац

 

Број одлуке

404-1/20-7/10

 

Датум

23.03.2020.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015),  и члана 36.став 2. Тачка 11. Статута  Дома за одрасла инвалидна лица у Дољевцу, в.д.директора Дома дана 23.03.2020.године, доноси

 

О Д Л У К У

о додели уговора

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР подносиоцу заједничке понуде ТР“ Метро“ Дољевац, Дољевац бб, 18410 Дољевац са ТР“Натали дрогерија“, Благоја Паровића 4/12, 18000 Ниш за јавну набавку мале вредности добара- набавка средстава за одржавање хигијене, за потребе Дома за одрасла инвалидна лица у Дољевцу.

 

О б р а з л о ж е њ е

В.Д.Директора Дома за одрасла инвалидна лица у Дољевцу је дана 09.03.2020. године донео Одлуку о покретању  поступка за јавну набавку мале вредности добара-набавка средстава за одржавање хигијене, бр.одлуке 404-1/20-7/3.

За наведену јавну набавку наручулац је објавио позив и конкурсну документацију на Порталу УЈН и интернет страници.

 До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле је, за наведену набавку- једна понуда.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда бр. 404-1/20-7/9 од 23.03.2020. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

  • Подаци о јавној набавци:

 

 

Предмет јавне набавке

Набавка средстава за одржавање хигијене

ОРН 39800000

 

Редни број јавне набавке

7/2020

Процењена вредност јавне набавке

(без ПДВ-а)

Укупна процењена вредност је 904.727 дин без ПДВ-а,

Вредност уговора о јавној набавци

(без ПДВ-а)

 897.748,00

Вредност уговора о јавној набавци

(са ПДВ-ом)

 1.077.297,60

 

  • Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Број под којим је понуда заведена

Подносилац понуде

Разлози за одбијање понуде

Понуђана цена без ПДв-а

 

 

 

 

 

/

/

/

/

 

  • Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена

Цена до 100 пондера. Број бодова  понуђача по овом критерију се утврђује применом следеће формуле:

 

          најнижа понуђена цена

100 x--------------------------------------

           понуђена цена која се рангира

 

3) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:

Назив/име понуђача

Понуђена цена (без ПДВ-а)

1.

Заједничка понуда

ТР“ Метро“ Дољевац,

 Дољевац бб,

18410 Дољевац и

ТР“Натали дрогерија“

Благоја Паровића 4/12, 18000 Ниш

 

 

897.748,00

     

 

4) Понуђачи којима је додељен уговор извршавају набавку уз помоћ подизвођача:

       
 

 

 
 

×

 

 

 

Да                                                        Не X

 

5)Назив, односно име понуђача коме је додељен уговор:

        

  • Заједничка понуда  ТР“ Метро“ Дољевац, Дољевац бб, 18410 Дољевац и

ТР“Натали дрогерија“ Благоја Паровића 4/12, 18000 Ниш

 

В.Д.Директора Дома за одрасла инвалидна лица у Дољевцу прихватио је предлог Комисије за јавну набавку о додели уговора,  те је на основу законског овлашћења донео Oдлуку о додели уговора, подносиоцу заједничке понуде  ТР“ Метро“ Дољевац, Дољевац бб, 18410 Дољевац и ТР “Натали дрогерија“ Благоја Паровића 4/12, 18000 Ниш, понуда бр. 283/20 од 19.03.2020.године, заведена под бројем 404-1/20-7/7 (наш број), за потребе Дома за одрасла инвалидна лица у Дољевцу.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може

поднети захтев за заштиту права

у року од 5 дана од дана објављивања

на Порталу УЈН                                                                                            В.Д.Директора

                                                                                                                    Дејан Радовановић  

                                                                                                           

12.03.2020  Poziv za Javnu nabavku br.7/2020-nabavka sredstava za održavanje higijene  OVDE

12.03.2020  Konkursna dokumentacija OVDE

24.02.2020  Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku br.1/2020-nabavka namirnica za ishranu korisnika  ovde

Republika Srbija

DOM ZA ODRASLA INVALIDNA LICA

BR.404-1/20-1/8

12.02.2020.godine

D O Lj E V A C

 

 U skladu sa članom 63. stav 2. i 3. Zakona o javnim nabavkama (Sl.gl.RS“ br.124/13, 14/15 i 68/15), vezano za postupak javne nabavke male vrednosti br.1/2020-Nabavka namirnica za ishranu korisnika, povodom postavljenog pitanja, dajemo odgovor:

 

  1. Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1/2020 za partiju 1 Hleb i proizvodi od žita. U dokumentaciji je naveden rok isporuke ali ne i koje je zahtevano vreme isporuke, najranije i najkasnije?

 ODGOVOR: Kao što stoji u konkursnoj dokumentaciji u tački 9.3. Ponuđač je u obavezi da isporuku dobara vrši sukcesivno, a sve prema dinamici i količini koju odredi naručilac, bez obzira da li je radni ili neradni dan. Rok isporuke (podrazumeva i rok i vreme) se precizira od dana prijema narudžbenice predstavnika Naručioca koja se upućuje u pisanoj formi uključujući i e-mail.

                                                                                                                                                                                                                            Komisija za javnu nabavku

Контакт

Адреса: Вука Караџића број 8, 18410 Дољевац

Телефон: 018/870-330; 018/870-334

Факс: 

Мејл: domdoljevac@gmail.com