Odgovor na postavljeno pitanje nabavka br.1/2020-nabavka namirnica za ishranu korisnika

Republika Srbija

DOM ZA ODRASLA INVALIDNA LICA

BR.404-1/20-1/8

12.02.2020.godine

D O Lj E V A C

 

 U skladu sa članom 63. stav 2. i 3. Zakona o javnim nabavkama (Sl.gl.RS“ br.124/13, 14/15 i 68/15), vezano za postupak javne nabavke male vrednosti br.1/2020-Nabavka namirnica za ishranu korisnika, povodom postavljenog pitanja, dajemo odgovor:

 

  1. Pojašnjenje konkursne dokumentacije broj 1/2020 za partiju 1 Hleb i proizvodi od žita. U dokumentaciji je naveden rok isporuke ali ne i koje je zahtevano vreme isporuke, najranije i najkasnije?

 ODGOVOR: Kao što stoji u konkursnoj dokumentaciji u tački 9.3. Ponuđač je u obavezi da isporuku dobara vrši sukcesivno, a sve prema dinamici i količini koju odredi naručilac, bez obzira da li je radni ili neradni dan. Rok isporuke (podrazumeva i rok i vreme) se precizira od dana prijema narudžbenice predstavnika Naručioca koja se upućuje u pisanoj formi uključujući i e-mail.

                                                                                                                                                                                                                            Komisija za javnu nabavku

Контакт

Адреса: Вука Караџића број 8, 18410 Дољевац

Телефон: 018/870-330; 018/870-334

Факс: 

Мејл: domdoljevac@gmail.com