11.06.2020 О Д Л У К A о додели уговора

 

Наручилац

ДОМ ЗА ОДРАСЛА ИНВАЛИДНА ЛИЦА

 

Адреса

Вука Караџића бр.8

 

Место

Дољевац

 

Број одлуке

404-1/20-11/10

 

Датум

08.06.2020.

 

На основу члана 108. и члана 107. став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),  и члана 36.став 2. тачка 11. Статута  Дома за одрасла инвалидна лица у Дољевцу, в.д. директора Дома дана 08.06.2020.године доноси:

 

О Д Л У К У

о додели уговора

 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР  понуђачу  „НИС“ АД, Народног фронта 12, 21000 Нови сад, за јавну набавку мале вредности добара- набавка горива за службена возила, за потребе Дома за одрасла инвалидна лица у Дољевцу.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

В.Д. директора Дома за одрасла инвалидна лица у Дољевцу је дана 25.05.2020. године донео Одлуку о покретању  поступка за јавну набавку мале вредности добара-набавка горива за службена возила, бр.одлуке 404-1/20-11/3.

За наведену јавну набавку наручулац је објавио позив и конкурсну документацију на Порталу УЈН и интернет страници.

 До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је једна понуда.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда бр. 404-1/20-11/9 од 08.06.2020. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

1) Подаци о јавној набавци:

         

 

Предмет јавне набавке

Набавка горива за службена возила

ОРН:09100000

 

Редни број јавне набавке

11/2020

Процењена вредност јавне набавке

(без ПДВ-а)

608.333,33 дин

Вредност уговора о јавној набавци

(без ПДВ-а)

473.634,00

Вредност уговора о јавној набавци

(са ПДВ-ом)

568.350,00

 

2) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

 

            Није било одбијених понуда.

 

3) Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда:

 

Понуђена цена

(Укупна цена без ПДВ-а за укупно тражене количине моторног горива-Евро Дизел+Евро Премијум БМБ 95)

до 90 пондера

Трошковна економичност

до 10 пондера

УКУПНО ПОНДЕРА

100 пондера

 

                                  Елементи

Назив                        критеријума

понуђача

 

 

 

 

Понуђена цена

 

 

 

Трошковна економичност

 

 

 

Укупно

 

1.

„НИС“ АД, Народног фронта 12,

21000 Нови сад, 

90

10

100

         

 

Ранг листа понуђача у случају примене критеријума  економски најповољнија понуда:

 

Назив/име понуђача

Укупан број пондера

1.

„НИС“ АД,  Нови Сад, Народног фронта 12

100

     

 

  • Понуђачи којима је додељен уговор извршавају набавку уз помоћ подизвођача:
       
 

 

 
 

×

 

 

 

Да                                                        Не

 

4) Назив, односно име понуђача коме је додељен уговор:

        

            „НИС“ АД, Народног фронта 12, 21000 Нови Сад

 

            В.Д. директора Дома за одрасла инвалидна лица у Дољевцу прихватио је предлог Комисије за јавну набавку о додели уговора,  те је на основу законског овлашћења донео Одлуку о додели уговора понуђачу „НИС“ АД,  Народног фронта 12, 21000 Нови сад,  који је доставио понуду бр. DWN 122300/IZ-DO/004168 од  03.06.2020, за потребе Дома за одрасла инвалидна лица у Дољевцу, која је заведена под бројем 404-1/20-11/7 (наш број).

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове Одлуке понуђач може

поднети Захтев за заштиту права

у року од 5 дана од дана објављивања

на Порталу УЈН

                                                                                                                         В.Д.ДИРЕКТОРА

                                                                                                                       Дејан Радовановић

Контакт

Адреса: Вука Караџића број 8, 18410 Дољевац

Телефон: 018/870-330; 018/870-334

Факс: 

Мејл: domdoljevac@gmail.com