ДОМ ЗА ОДРАСЛА ИНВАЛИДНА ЛИЦА

ДОЉЕВАЦ

404-1/20-11/6

 

   На основу члана  члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Установа  упућујe:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назив наручиоца: Дом за одрасла инвалидна лица

 

Адреса наручиоца: Вука Караџића бр 8, 18410 Дољевац

 

Интернет страница наручиоца:domdoljevac.org

 

Врста наручиоца: Установа социјалне заштите

 

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

 

Врста предмета: Добра

 

Опис предмета набавке и ознака ОРН:  Набавка горива за службена возила Дома за одрасла инвалидна лица у Дољевцу

 ОРН: 09100000-Горива

   

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Поступак није обликован у партијама.                                          

 

Елементи критеријума за доделу уговора: Еконимски најповољнија понуда:

-понуђена цена до 90 пондера

-трошковна економичност до 10 пондера.

Методологија за доделу пондера је у конкурсној документацији.

 

Начин преузимања конкурсне документације:

 

Конкурсна је доступна  на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара на адресу: Дом за одрасла инвалидна лица, Вука Караџића бр.8, 18410 Дољевац, са назнаком  „Набавка горива, ЈН бр.11/2020-не отварати“ . На полеђини коверте уписује се назив, адреса понуђача и контакт телефон.

 

Рок за подношење понуда је  05.06.2020.године до 10 часова. Благовременим ће се сматрати све понуде које су примљене од стране наручиоца на адреси Дом за одрасла инвалидна лица, Вука Караџића бр.8, 18410 Дољевац најкасније последњег дана наведеног рока, без обзира на начин достављања. У случају да последњи дан за подношење понуда пада у нерадни дан (субота, недеља или државни празник), као последњи дан ће се рачунати први наредни радни дан.

Неблаговремена је понуда коју је наручилац примио након истека рока за подношење понуда. Неблаговремене понуде ће се по окончању поступка отварања вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

 

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати по истеку рока за подношење понуда то јест 05.06.2020. у 10:30 часова.

Дом за одрасла инвалидна лица, као установа социјалне заштите, је у обавези и након укидања ванредног стања да се придржава свих инструкција и налога донетих од стране надлежног Министарства, а увези са епидемиолошком ситуацијом изазване вирусом COVID-19. По Налогу министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр.500-01-5/2020-05 од 28.03.2020. забрањен је боравак трећих лица у Дому, те ће се отварање понуда обавити у просторији ЈКП Дољевац, ул.Николе Тесле 69/1, Дољевац.

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача морају имати уредно овлашћење (потписано и оверено печатом)  које ће предати овлашћеном лицу за спровођење јавне набавке, приликом отварања понуда.

 

Рок за доношење одлуке:

У року од 10 дана  од дана отварања понуда најкасније.

 

Додатна обавештења и информације у вези са припремом понуде могу се добити писаним путем–поштом или на e mail адреси  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Лице за контакт: Мирјана Марковић

 

 

                                                                                                      В.Д.ДИРЕКТОРА

                                                                                                     Дејан Радовановић

 

 Назив наручиоца: Дом за одрасла инвалидна лица

 Адреса наручиоца: Вука Караџића бр.8, 18410 Дољевац

 Интернет страница наручиоца: domdoljevac.org

 

Врста наручиоца: Установа социјалне заштите

 Врста предмета: Добра

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Набавка средстава за одржавање хигијене

ОРН 39800000

 

Уговорена вредност:  897.748,00 дин без ПДВ-а тј. 1.077.297,60 дин са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора:  најнижа понуђена цена

 

Број примљених понуда: примљена 1 понуда

                                   

                                                                        највиша: 897.748,00 дин без ПДВ-а

Понуђена цена

                                                           најнижа: 897.748,00 дин без ПДВ-а

                

                                                                        највиша: 897.748,00 дин без ПДВ-а

Понуђена цена код

прихватљивих понуда

                                                                        најнижа: 897.748,00 дин без ПДВ-а

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.03.2020.године

Датум закључења уговора:  24.03.2020.године

 

Основни подаци о добављачу: ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

ТР «Метро», Дољевац бб, Дољевац

матични број 54449917, ПИБ 100492213

"Nataly drogerija" TR из Ниша ул. Благоја Паровића бр.4/12  

матични број 60430306 пиб: 104696754

           

           В.Д.Директора

         Дејан Радовановић

 

Наручилац

ДОМ ЗА ОДРАСЛА ИНВАЛИДНА ЛИЦА

 

Адреса

Вука Караџића бр.8

 

Место

Дољевац

 

Број одлуке

404-1/20-7/10

 

Датум

23.03.2020.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015),  и члана 36.став 2. Тачка 11. Статута  Дома за одрасла инвалидна лица у Дољевцу, в.д.директора Дома дана 23.03.2020.године, доноси

 

О Д Л У К У

о додели уговора

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР подносиоцу заједничке понуде ТР“ Метро“ Дољевац, Дољевац бб, 18410 Дољевац са ТР“Натали дрогерија“, Благоја Паровића 4/12, 18000 Ниш за јавну набавку мале вредности добара- набавка средстава за одржавање хигијене, за потребе Дома за одрасла инвалидна лица у Дољевцу.

 

О б р а з л о ж е њ е

В.Д.Директора Дома за одрасла инвалидна лица у Дољевцу је дана 09.03.2020. године донео Одлуку о покретању  поступка за јавну набавку мале вредности добара-набавка средстава за одржавање хигијене, бр.одлуке 404-1/20-7/3.

За наведену јавну набавку наручулац је објавио позив и конкурсну документацију на Порталу УЈН и интернет страници.

 До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспеле је, за наведену набавку- једна понуда.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда бр. 404-1/20-7/9 од 23.03.2020. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

  • Подаци о јавној набавци:

 

 

Предмет јавне набавке

Набавка средстава за одржавање хигијене

ОРН 39800000

 

Редни број јавне набавке

7/2020

Процењена вредност јавне набавке

(без ПДВ-а)

Укупна процењена вредност је 904.727 дин без ПДВ-а,

Вредност уговора о јавној набавци

(без ПДВ-а)

 897.748,00

Вредност уговора о јавној набавци

(са ПДВ-ом)

 1.077.297,60

 

  • Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Број под којим је понуда заведена

Подносилац понуде

Разлози за одбијање понуде

Понуђана цена без ПДв-а

 

 

 

 

 

/

/

/

/

 

  • Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена

Цена до 100 пондера. Број бодова  понуђача по овом критерију се утврђује применом следеће формуле:

 

          најнижа понуђена цена

100 x--------------------------------------

           понуђена цена која се рангира

 

3) Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:

Назив/име понуђача

Понуђена цена (без ПДВ-а)

1.

Заједничка понуда

ТР“ Метро“ Дољевац,

 Дољевац бб,

18410 Дољевац и

ТР“Натали дрогерија“

Благоја Паровића 4/12, 18000 Ниш

 

 

897.748,00

     

 

4) Понуђачи којима је додељен уговор извршавају набавку уз помоћ подизвођача:

       
 

 

 
 

×

 

 

 

Да                                                        Не X

 

5)Назив, односно име понуђача коме је додељен уговор:

        

  • Заједничка понуда  ТР“ Метро“ Дољевац, Дољевац бб, 18410 Дољевац и

ТР“Натали дрогерија“ Благоја Паровића 4/12, 18000 Ниш

 

В.Д.Директора Дома за одрасла инвалидна лица у Дољевцу прихватио је предлог Комисије за јавну набавку о додели уговора,  те је на основу законског овлашћења донео Oдлуку о додели уговора, подносиоцу заједничке понуде  ТР“ Метро“ Дољевац, Дољевац бб, 18410 Дољевац и ТР “Натали дрогерија“ Благоја Паровића 4/12, 18000 Ниш, понуда бр. 283/20 од 19.03.2020.године, заведена под бројем 404-1/20-7/7 (наш број), за потребе Дома за одрасла инвалидна лица у Дољевцу.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може

поднети захтев за заштиту права

у року од 5 дана од дана објављивања

на Порталу УЈН                                                                                            В.Д.Директора

                                                                                                                    Дејан Радовановић  

                                                                                                           

12.03.2020  Poziv za Javnu nabavku br.7/2020-nabavka sredstava za održavanje higijene  OVDE

12.03.2020  Konkursna dokumentacija OVDE

24.02.2020  Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku br.1/2020-nabavka namirnica za ishranu korisnika  ovde

Контакт

Адреса: Вука Караџића број 8, 18410 Дољевац

Телефон: 018/870-330; 018/870-334

Факс: 

Мејл: domdoljevac@gmail.com